Regulamin udziału w zajęciach

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Wsparcia Psychologicznego „Latarnik”

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Wsparcia Psychologicznego „Latarnik” (CWP Latarnik) jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
 2. Zajęcia odbywają się w Kampusie Wielickim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 w Wieliczce jeden raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu.
 3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy,brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
 4. Czas trwania jednej jednostki zajęć wynosi 60 min.
 5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do systematycznego i punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.
 6. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
 7. Odpowiedzialność za dziecko przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. W czasie zajęć odpowiedzialność za uczestników ponoszą prowadzący zajęcia.
 8. W zajęciach uczestniczą dzieci bez opiekunów. Wyjątek stanowią warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami (informacja w opisie zajęć).
 9. W sytuacji, gdy zachowanie dziecka jest niestosowane i zakłóca przebieg zajęć, Prowadzący zastrzegają sobie prawo do wypisania uczestnika z zajęć.
 10. CWP Latarnik zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. W takiej sytuacji informacja ta dostarczana będzie do opiekuna za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie.
 11. Zajęcia są odwołane w dniach ustawowo wolnych od pracy.
 12. W sytuacji, gdy cykl zajęć nie odbędzie się np. z powodu nie zebrania minimalnej liczby uczestników, CWP Latarnik zobowiązuje się do zwrotu kosztu udziału w zajęciach.
 13. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne oraz wygodny ubiór.
 14. Za szkody wyrządzone podczas zajęć, niszczenie sprzętu i materiałów dydaktycznych przez uczestnika odpowiada finansowo rodzic/opiekun prawny.
 15. Opłatę za zajęcia (w całości) uiszcza się najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z przedstawionym cennikiem.
 16. Rodzic uiszcza opłatę przelewem na podane konto.
 17. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni uregulowali opłaty według obowiązującego cennika. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia.
 18. Nieobecność dziecka na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia lub zwrotu opłaty za zajęcia.
 19. Zajęcia odwołane z winy prowadzącego przenoszone są na inny możliwy termin.
 20. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów, organizator zajęć zwróci kwotę za nieodbyte zajęcia.