Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Program szkolenia:

– Rodzaje specjalnego wsparcia edukacyjnego
– Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– Prawne podstawy wykrywania, definiowania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia: 600 zł